Leds4economy

понеделник, 9 януари 2017 г.

Дефектно-токова защита (ДТЗ) - лукс или необходимост


Дефектно-токовата защита (ДТЗ) наричана още защѝтен прекъсвач или прекъсвач за остатъчен ток (от английски: residual current device, RCD) е електрически апарат, който се монтира в електрическите табла в апартаменти, офиси и магазини на сградите. Най-основното предназначение й е да намали риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек, токов удар). На разговорен език ДТЗ често се нарича и диференциалнотокова защита. Целта ѝ е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека.

Ако човек без да иска се докосне до част от електрическата инсталация, които нормално се намират под напрежение (директен допир), през неговото тяло протича ток. Този ток е от порядъка на десетки мили-ампери, което означава, че автоматичният прекъсвач или предпазителят няма да изключат (те сработват при токове от порядъка на десетки ампери) и следователно не могат да защитят човека в такъв случай. Единственото средство, което би могло да се ползва за защита (намаляване на риска, а не сигурна защита) в случая е дефектно-токова защита.
Праговата стойност, приета за защитата на човека от вредното действие на електрическия ток, е 30 mA. Следователно ДТЗ-та с чувствителност 30 mA е сигурно средство за защита на хората от поражение от електрически ток.
При нарушена изолация на проводниците протича т. нар. ток на земно съединение (от фазовия проводник към земята в мястото на повредата на изолацията). Тези токове, даже и да са малки, освен че предизвикват опасност за човека, също така разрушават с времето изолацията на проводниците, предизвиквайки нагряване. С времето това може да доведе до късо съединение и пожар поради преждевременното остаряване на изолацията.
ДТЗ-то може да се използва само при инсталации, които са с отделени нулев (N) и заземителен (PE) проводник (схеми TN-S или TT). По-старите инсталации (схема TN-С), при които функциите на защитния и на неутралния проводник са обединени и се осъществяват от един (PEN) проводник, са изпълнени с две жила (или четири за трифазни консуматори) и при тях ДТЗ е неприложима. За да е ефективно използването на ДТЗ, до всеки защитаван от нея консуматор трябва да отиват:
- 3 жила при еднофазен (монофазен) ток – земя (PE), нула (N) и един фазов проводник (L), и
- 5 жила при трифазен ток – земя (PE), нула (N) и три фазови проводника (R, S, T или L1, L2, L3).

Възможна е преработка на двупроводна (TN-С) инсталация в трипроводна (TN-S), като се прекара допълнителен заземителен (защѝтен, PE) проводник, свързан в началото си (в апартаментното табло, преди ДТЗ) с неутралата. След таблото обаче всички заземявания в защитаваната с ДТЗ инсталация трябва да се отделят от нулата и да се свържат към допълнителния проводник (виж схемата отдолу).Според Наредба №3[1] ДТЗ с чувствителност 30 mA задължително трябва да се използва и в следните случаи:

За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в които могат да се включват преносими електрически уреди. На практика това са всички контактни излази с общо предназначение в жилищни сгради, хотелски стаи, офис сгради, сервизни помещения и др.

За защита на токови кръгове, захранващи контакти в помещения с повишена опасност и особено опасни помещения – бани, мокри помещения, помещения с влага и подобни.

За правилното функциониране на ДТЗ е необходимо нулевият проводник (неутрала, N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници, т. е. да имаме система TN-S или TT (три- или пет проводно изпълнение). След ДТЗ, нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си.

Често допускана грешка, особено от техници, които нямат опит в свързването на ДТЗ е, че не се отчита една важна особеност на свързването в таблото: и в двете линии на устройството – фазова и нулева – токът трябва да тече в една посока – т.е. -страните им откъм захранване и откъм консуматор трябва да са еднакви. В противен случай ДТЗ се задейства при всяко включване и на изправен товар във веригата.
Понякога с цел икономия се свързва една ДТ защита на повече от един токов кръг (вместо по една ДТ защита за всеки токов кръг). В такъв случай номиналният ток на защитата трябва да е не по-малък от сумата на номиналните токове на предпазителите на отделните токови кръгове, а токът на утечка, при който се задейства ДТЗ, трябва да е не повече от 30 mA (за да защитава от токов удар). Когато консуматорите имат твърде голям ток на утечка (при липса на повреда), няма да е възможно една защита да се свързва към повече от един токов кръг (ще изключва без да има повреда, а не се допуска ползване на ДТЗ, която изключва при ток на утечка повече от 30 mA, за защита от токов удар). ДТЗ-та, които изключват при по-голям ток на утечка (напр. 300 mA) обикновено се свързват към главния предпазител и защитават от пожар токовите кръгове, към които няма свързани ДТ защити (напр. много често, с цел икономия, хората в България свързват ДТЗ само на токовия кръг на бойлера).ДТЗ биват два типа – клас AC и клас А:
  1. Клас АС – за приложение във вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток.
  2. Клас А – за приложение във вериги, „замърсени“ с хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминисцентно осветление и т.н.
Основните параметри на ДТЗ са номиналният ток и максималният ток на утечка. Лесно се различават като надписи на корпуса, защото единият е в ампери (A), а другият – в милиампери (mA). За жилищни и офис сгради обикновено номиналният ток е 16 A, 25 A или 40 А в зависимост от изпълнението на таблото и консуматорите, които захранва. Токът на утечка винаги е максимум 30 mA. Предлагат се и ДТЗ за 500 mA и 300 mA, но те НЕ са за защита на хората от токов удар, а се използват за намаляване риска от пожар и обикновено се свързват към главния предпазител.

На пазара е пълно със евтини дефектно-токови защити на цени около 15-20лв за бр. Качествените струват над 32лв/бр. При избора не бива да се икономисва от качеството. 
ДТЗ може да СПАСИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!

Резултат с изображение за ABB ДТЗ

Няма коментари:

Публикуване на коментар